top of page

VILKÅR

Disse vilkår er gældende for alle tilbud, bekræftede ordrer og leveringer.
Social Image benævnes herefter SI.

--- 

1. Tilfredshedsgaranti på udvikling

• SI ønsker tilfredse kunder.
• SI giver alle nye kunder en 100% tilfredshedsgaranti.

• SI har ikke bindingsperioder 

2. Forbehold

• Leverandører og partnere som f.eks. Facebook og Google, andre software leverandører og mobile enheder ændrer fortløbende på software funktionalitet. Der tages derfor forbehold for ændret funktionalitet. SI kan ikke gøres ansvarlig for software ændringer eller fejl, som betyder at funktionalitet ophører eller ændres.
• Facebook og Google kan indeholde fejl og "bugs" - som påvirker funktionalitet. SI kan ikke gøres ansvarlig for dette.
• Facebook og Google er online software og der kan forekomme "nedetid". SI kan ikke gøres ansvarlig for dette.

 

3. Facebook & Google compliance

• Social Image er forpligtet til at overholde Facebook regler angivet i terms of service.
• Social Image er forpligtet til at overholde Google regler angivet i terms of service.
• SI's partnere er forpligtet til at overholde Facebook TOS & Google TOS.
• SI's kunder er forpligtet til at overholde Facebook TOS & Google TOS.

 

4. Priser

• Priser i henhold til gældende prisliste.
• Der tages forbehold for fejl i prislisten, websitet og udleveret materiale.
• Alle priser er eksklusiv moms.

 

5. Tilbud

• Tilbud fremsendes via mail. 
• Tilbud er gældende i 1 måned efter SI's afsendelse.
• Der tages forbehold for fejl i tilbuddet.

6. Aftaleindgåelse

• Efter modtagelse af accepteret tilbud fremsender SI en faktura som ordrebekræftelse.
• Faktura fremsendes via mail. 
• Offentlige institutioner skal oplyse EAN nummer ved bestilling. 
• SI forbeholder sig retten til hævning af aftale - såfremt nye betingelser fremkommer efter aftaleindgåelse.

 

7. Betaling

• SI betalingsbetingelse ved kurser og udvikling er normalt 7 dage - Kontant.
• SI betalingsbetingelse ved annoncering er - Kontant. 
• SI modtager betaling via netbank. Angiv faktura nr. ved betaling.
• Overskridelse af betalingsfrist medfører rykkergebyr på  kr. 100,- pr. fremsendt rykker
• Der fremsendes max. 2 rykkere med min. 10 dages afstand. Ved 2 rykker gives 10 dages varsel - hvorefter kravet sendes til inkasso. 
• Kravet sendes herefter uden yderligere varsel til inkasso ved advokatfirmaet Beck-Bruun
• Ved misligholdelse af betaling er SI berettiget til at ophæve alle indgående aftaler.

 

8. Facebook Coach

• Coach møder afholdes efter aftale.
• Fakturering ved coach møder sker ved ordre på timebasis - og betaling foretages efter afholdelse.

 

9. Facebook Kursus

• Kurser afholdes fortløbende efter aftale.
• Fakturering ved kurser/foredrag sker ved ordre - og betaling foretages inden afholdelse.
• Forudbetalte kursusgebyrer tilbagebetales ikke ved fravær.
  

10. Facebook Udvikling

• Produktionstiden ved udvikling aftales.
• SI og kunden stiller de nødvendige ressourcer og udstyr til rådighed for projektets gennemførelse i henhold til aftaler.
• Kunden er forpligtet til at foretage test af leverede landingssider straks efter levering.
• Fakturering ved udvikling sker efter ordreafgivelse.

11. Facebook Annoncering / Annoceringsaftale

• Grafisk materiale og tekst oplæg leveres af kunden.
• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.
• Fakturering annoncering sker kun ved forudbetaling.
• Igangsætning og afslutning af kampagner sker ifølge aftale.
• Indhold af annoncer og målgrupper sker ifølge aftale.
• Opstarts rapport fremsendes med information om annoncer og målgrupper.
• Ønskes en kampagne stoppet før aftalt tid - så tilbagebetales forudbetalte budgetter ikke.
• Rapport fremsendes månedligt - i starten af måneden. 

• Annoncering køres via Social Image annonce konti. Disse  konti er Social Image ejendom - og udleveres ikke efter samarbejdsophør.
• Der er en måned plus løbende måneds opsigelse på annonceaftaler. 

12. Facebook Konsulent

• Facebook Konsulent er et fleksibelt time klippekort som kan dække rådgivning, nyudvikling eller en opdateringsaftale.
• Timekortet tilbydes på 5 timer, 10 timer, 15 timer - eller efter aftale.
• Hermed tilknyttes en fast konsulent til kunden.
• Facebook Konsulent kunder kan benytte telefon support på tlf. 26926554.
• Facebook Konsulent dækker ikke gruppe kurser/foredrag eller administration af annoncering.
• Facebook Konsulent timekort gælder et år fra købsdato. 

13. Facebook Opdateringsaftale

• Social Image tilbyder som hjælpe virksomheder med opdatering af Facebook.
• Opdateringsaftaler aftales individuelt - og efter kundens ønsker.
• Hermed tilknyttes en fast konsulent til kunden.
• Der faktureres månedligt.
• Der er en måned plus løbende måneds opsigelse på opdateringsaftaler. 

14. Hjemmeside udvikling

• SI tilbyder udvikling af hjemmesider. 

• Efter accept af tilbud udvikles i 3 faser: 

  1) Udkast med design og menu udarbejdes til accept.
  2) Indhold indsættes til accept.

  3) Uddannelse i vedligeholdelse + overdragelse

• Fakturering sker i 2 dele; halvdelen ved accept og den sidste halvdel efter overdragelse.
• Hosting incl. support betales halvårligt.

15. Facebook landingssider til kampagner

• Social Image producerer landingssider hos ShortStack.

• Social Image er ShortStack partner.

• Der tages dagligt backup.

• Facebook udvikling af landingssider forudsætter et Hosting/CMS/Support abonnement.

• Social Image varetager vedligeholdelse af landingssider.

• Personlige data opsamlet via landingssider slettes hver tredie måned.

• Fakturering for Hosting/Support abonnement sker årligt.

16. Fotografering

• SI tilbyder fotografering til hjemmesider og Facebook; annoncering. produkt visning, events og arrangementer.
• Ejendomretten og copyright overgår til kunden ved levering.

17. Google Adwords

• SI er Google partner.
• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. Adwords annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.
• Rapport fremsendes månedligt via mail. 
• Grafisk materiale leveres af kunden.
• Der er en måned plus løbende måneds opsigelse på annonceaftaler. 
 

18. Google Adwords Opsigelse
• Der er løbende måneds opsigelse på Adwords kampagner.

19. Support

• Alle support beskeder har 1. prioritet vedr. leverede løsninger.
• Kunder med abonnement kan benytte tlf. support.
• Svar på spørgsmål tilstræbes givet indenfor max. 4 timer.
• Support indeholder ikke ny eller videreudvikling af leverede landingssider.
• Der tages forbehold for svartid ved force majeur. 

20. Opsigelse af hosting

• Både kunden og SI har et år opsigelse på Hosting/CMS/Support abonnement. 
• Opsigelse skal ske inden årlig abonnements fakturering.

• Ved kundens opsigelse refunderes evt. forudindbetalt abonnement ikke.
• Opsigelse af Hosting/CMS/Support abonnement medfører fjernelse af udviklede landingssider, samt ophør af support.

• Alle person data indsamlet i forbindelse med landingssider slettes ved opsigelse.

 

21. Ejerskab af indhold & Copyright

• Grafik og tekst som indgår i løsningerne er kundens ejendom.
• Social Image har overtager ikke ejerskab af leveret materiale. 
• Facebook sider oprettet af SI tilhører kunden - og det gælder også etablerede domain navne. 

 

22. Opdateringer & Oppetid 

• Landings sider og konkurrencer hostes under de bedst tænkelige vilkår med høj oppetid.

 

23. Data aftale

• SI følger danske og EU's data forordninger. Læs mere: https://www.social-image.dk/databehandleraftale

 

24. Åbningstider

• Mandag til Torsdag: 8.30-17.00 - Fredag: 8.30-16.00.
• Ferieafholdelse angives på SI's website.

 

25. Nyhedsbrev

• Alle interesserede kan modtage Social Image nyhedsbrev uforpligtende.
• Alle Social Image kunder og kursister bliver automatisk tilmeldt SI Nyhedsbrev, dog først efter underrettelse.
• Afmelding foretages i fremsendte mail - alternativt kontakt SI.

 

26. Rettigheder

• Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation.
• SI har rettighederne til programkoder og anden udviklet funktionalitet.
• Produkter leveret af SI må derfor ikke videresælges uden godkendelse.
• Såfremt kunden lader andre end SI udføre ændringer af programmel, så er SI fritaget for enhver forpligtigelse og ansvar/support i relation til det leverede produkt. 

 

27. Privatliv & SI Terms of service

• Social Image benytter cookies i forbindelse med Website og Facebook markedsføring.
• Læs SI Privatlivs politik
 

28. Tavshedspligt

• SI's personale og samarbejdspartnere har tavshedspligt med hensyn til kunde oplysninger.
• SI sletter alle målgruppe data udleveret af kunden i forbindelse med annoncering.

• Personlige data opsamlet via landingssider slettes hver tredie måned.

 

29. Force majeur

• Ingen af parterne er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for dennes kontrol,
og som ikke ved aftalens indgåelse burde være taget i betragtning. Det kan være forårsaget af udefrakommende handlinger, terror, strejker, uvejr - eller sygdom.
• Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer.
• Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt.
• Der henvises ligeledes til punkt 2: Forbehold.

 

30. Reklamation, Tvister & Refusion

• SI og Kunden er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret.
• SI's erstatningsansvar og evt. refusion er begrænset til det samlede fakturabeløb.
• SI kan heller ikke påtage sig at dække tab eller udgifter opstået som følge af en anden leverandørs videre-udvikling.
• Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Social Image, Vejlevej 74, 8766 Nørre Snede - Mail: kontakt@social-image.dk.
• Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles SI indenfor 14 dage.
• Der er 14 dages fortrydelsesret, regnet fra den dag ydelsen modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du give besked med argumentation for udnyttelse af tilfredshedsgaranti. Herefter refunderes købsprisen til din konto senest 14 dage efter. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
• Alle tvister mellem kunden og SI afgøres efter dansk ret ved domstolen i 6000 Kolding.

bottom of page