top of page

DATABEHANDLER AFTALE

Social Image (Databehandler)

Denne aftale træder i kraft ved accept af tilbud.

Formålet med Social Image behandling af personoplysninger er annoncering.

Aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Social Image foretager behandling af personoplysninger på vegne af kunden.

---


Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Databehandleren handler efter instruks

Social Image må kun behandle personoplysninger efter ordre fra kunden, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underrettes kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

 

Social Image underretter omgående kunden, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 


Fortrolighed

Social Image sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af kunden. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.   

 

Behandlingssikkerhed 

Social Image iværksætter foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der  skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risici.

 

Ovenstående forpligtelse indebærer, at Social Image skal foretage en fortløbende risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici; herunder:

1. Kryptering af personoplysninger

2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
3. Evne til rettidigt at genoprette adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
5. Forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.  
 

Sletning af oplysninger

Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes Social Image til at slette alle personoplysninger, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. Data slettes en måned efter annonceringens ophør.

 

---
 

Denne databehandleraftale frigør ikke Social Image for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.  

---

Hvis du spørgsmål - så skal du være velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@social-image.dk

bottom of page